મીન (દ, ચ, ઝ, થ) છાપો
ઉપભોક્તાઓનુ મુલ્યાંકન: / 5382
બેકારશ્રેષ્ઠ 
બાળ જગત - બાળ નામાવલિ
આના લેખક છે ચિરાગ ઝા “ઝાઝી”   
રવિવાર, 25 એપ્રીલ 2010 17:30
Share


દેવલ, દર્પણ, દર્શક, દર્શન,
દિગીશ, દર્શિત, દિપેન, દિવ્ય,
દેવવ્રત, દિવ્યાંશુ, દીપ, દીપ્તાંશુ,
દિવ્યાંગ, દેવેન, દિગંત, દિશાંક,
દિવ્યેશ, દેવાંશ, દક્ષેશ, દિપાંકર,
દેવ,દિક્ષિત.

દ્રુપદ, દ્રુમિલ.


દિવ્યા, દૈવી, દેવાંગી, દર્શિની,
દીપ્તા, દેવિકા, દીપલ, દૂર્વા,
દેવાંશી, દેવિના,દીપા, દેશના,
દક્ષા, દિત્સા, દર્પણા

દ્રષ્ટિ, દ્રુમા.


ચાણ્કય, ચિરાયુ, ચિરંજીવ, ચિદાનંદ, ચિરાયુષ, ચિન્મય, ચૈતન્ય, ચિત્રેશ,
ચિંતન,ચંદ્રમૌલી, ચિત્રાંગ.

ચિત્રા, ચાંદ, ચારુલ, ચૌલા, ચાંદની, ચૈતાલી, ચંદ્રિમા.


 


ઝંકાર, ઝંખિત, ઝવેર, ઝલકિત.  

ઝલક, ઝુલા, ઝરણા, ઝખંના, ઝિલમિલ, ઝાકળ..


 થૈર્ય.


થિરેશા.

 

Share