કકૅ (ડ, હ) છાપો
ઉપભોક્તાઓનુ મુલ્યાંકન: / 3231
બેકારશ્રેષ્ઠ 
બાળ જગત - બાળ નામાવલિ
આના લેખક છે ચિરાગ ઝા “ઝાઝી”   
રવિવાર, 25 એપ્રીલ 2010 15:51
Share

 ડેનિસ


ડિમ્પલ, ડીંકી, ડિમ્પી, ડોલી. 

 હરિત,હરેન,હરિન,હર્ષ,હરિ,
હર્ષિદ,હર્નિશ,હર્ષલ,હંસલ,હર્ષિલ,
હાર્દિક,હર્ષેશ,હિમાંશુ,હિરેન,હિતેશ,
હ્રદેશ,હિતાંશુ,હિતેન,હિમેશ, હેમલ,હેમાંગ,હેતાંશ,હેમંત,
હરિત,હર્ષાંંગ.


હેમાંગી,હેલી,હેમીશા,હેતલ,હેમાલી,હાર્દિ, હેત્વી,હંસા,હેમીશા,હીમાંશી,
હેતુ, હિતૈેષી,હરિણી,હરીશા,હિના,
હેતા,હીરલ,હીરક,હેના,હિરણ્યા,
હીમા,હિમાદ્રી,હિમાની,હર્ષના,
હર્નિશા,હર્ષ્િાદા,હિરણ્ય,હેમજા.

 

Share