વૃષભ (બ, વ, ઉ) છાપો
ઉપભોક્તાઓનુ મુલ્યાંકન: / 2854
બેકારશ્રેષ્ઠ 
બાળ જગત - બાળ નામાવલિ
આના લેખક છે ચિરાગ ઝા “ઝાઝી”   
રવિવાર, 25 એપ્રીલ 2010 15:43
Share
બિભાસ, બિલ્વ, બ્રજેન, બાદલ,
બિમલ, બિભાંશુ, બિહાગ, બ્રિજેશ, બંસલ,બિરજ.


બંસરી, બિંદયાિ, બીજલ, બેલા,
બીના, બ્રિન્દા, બરખા, બિનલ,
બિપાશા, બિલ્વા.
વેદ, વાગીશ, વંદન, વર્ષિલ,
વેદાંત, વિપેન, વ્રજેશ,
વત્સલ, વરુણ, વંદિત, વિનલ,
વંશિલ, વિનય, વિશ્રુત , વ્યોમ,
વાસવ, વંદેશ, વિક્રાંત, વિસ્પંદ ,
વિજુલ, વિનલ, વિનાયક, વિરલ,
વિનીત, વિરંચિ, વેદાંગ, વિશાખ ,
વેદજ્ઞ, વિરાટ, વિભૂત, વિહંગ,
વેદાંશુ, વ્યોમેશ, વિવસ્વાન ,
વૈભવ, વીરેન,વ્રજ.


વત્સા, વનજા, વનિતા, વલ્લરી,
વસુધા, વત્સલા, વાગશાિ, વંદિતા,
વરુણા, વાગ્મી, વારિજા, વાણી,
વાચિકા, વાસવી , વિદિશા, વૈદેહી,
વિભૂષા, વૈશાખી, વિભૂતિ,વિશાખા, વૈશાલી, વિહંગી, વિશ્વા, વૃંદા,
વેણુ, વૈષ્ણવી, વ્યેામા, વેદજ્ઞા,
વર્ષા.
ઉત્કર્ષ, ઉદયન, ઉપલ, ઉત્પલ,
ઉન્મેશ, ઉજજવલ, ઉપાંગ, ઉદય,
ઉમંગ, ઉત્સર્ગ,ઉષાંગ, ઉમાંક,
ઉત્સવ, ઉર્વીશ, ઉમાંગ, ઉષ્મિલ,
ઉત્કંઠ, ઉર્જિત, ઉન્નત.    

ઉત્પલા, ઉતરા, ઉત્સવી, ઉન્નતિ,
ઉપજ્ઞા, ઉમંગી, ઉમા, ઉર્વી,
ઉલ્કા, ઉર્વીજા, ઉષા, ઉર્વશી,
ઉષ્મા.
ઊર્મિલ, ઊર્મીશ, ઊર્વીલ, ઊર્મિન,
ઊર્મેશ.    

ઊર્મિકા, ઊર્મિ, ઊર્જિતા, ઊર્મિલા,
ઊર્જા, ઊર્વજા, ઉર્વીકા.

 

 

Share