આ દેશ ક્યાં આઝાદ છે? છાપો
ઉપભોક્તાઓનુ મુલ્યાંકન: / 3
બેકારશ્રેષ્ઠ 
યાયાવર - ઓગસ્ટ - 2013
આના લેખક છે મુહમ્મદઅલી વફા   
રવિવાર, 18 ઓગસ્ટ 2013 01:59
Share

ભટકી રહ્યાં પ્યાસા હરણ, આ દેશ ક્યાં આઝાદ છે?
ચારો તરફ વેરાન રણ , આ દેશ ક્યાં આઝાદ છે?

વરસો થકી હું શોધમાં છું કે અમનનું ફળ મળે,
લોહી રડે મારા ચરણ, આ દેશ ક્યાં આઝાદ છે?

પાણી તણા પૂરો નહી, શોણિત તણી ધારા વહે,
છે કેટલું સસ્તું મરણ, આ દેશ ક્યાં આઝાદ છે?

ભૂખ મહી, દુ:ખો મહીં,જો તરફડે છે ભારતી,
ખાવા નથી એકેય કણ, આ દેશ ક્યાં આઝાદ છે?

માનવ તણી હોડી બધી, લોહી મહીં તરતી રહી,
ઊજડી ગયા એકેક જણ ,આ દેશ ક્યાં આઝાદ છે?

જે પોષતું એ મારતું નો દુ:ખદ મહિ માં છે ‘વફા’,
લેવું હવે કયાં જઈ શરણ?આ દેશ ક્યાં આઝાદ છે?

-મુહમ્મદઅલી વફા
બ્રામપ્ટન , ટોરેન્ટો, કેનેડા


 

Share