વિભાગ

અતિથી દેવો ભવ:

અમારે 34 મહેમાનો ઓનલાઈન

રમુજ

ડોકટર : તમે બાબાને દવા તો બરાબર આપો છોને?

શીલા : ના, હજુ તો મને એ નથી સમજાતું કે એક ગોળી ત્રણ વાર કઈ રીતે આપી શકાય?


સુચના

આજે ગુજરાત દિવસના પાવન અવસર પર આપને જણાવતા આનંદ થાય છે કે ઝાઝી.કોમ હવે યુનીકોડ ફોન્ટ માં ઉપલબ્ધ છે.

જુના વેબપેજ માટે અહીં કલીલ કરો….. (હિતાથૅ ફોન્ટ હોવા જરુરી છે.)

મદદ


 ઘર ઇ સેવા ઇ કાડૅ

Author: zazi

Description
zazi

Author: zazi

Description
zazi

Author: zazi

Description
zazi

Author: zazi

Description
zazi

Author: zazi

Description
zazi

Author: zazi

Description
zazi

Author: zazi

Description
zazi

Author: zazi

Description
zazi

Author: zazi

Description
zazi

Author: zazi

Description
zazi

Author: zazi

Description
zazi

Author: zazi

Description
zazi

Author: zazi

Description
zazi

Author: zazi

Description
zazi.com

Author: Kailash Pandit

Description
zazi.com

Author: Mukul Chokshi

Description
zazi.com

Author: Suresh Dalal

Description
zazi.com

Author: zazi

Description
zazi.com

Author: zazi

Description
zazi.com

Author: zazi

Description
zazi

Author: zazi

Description
zazi

Author: zazi

Description
zazi

Author: zazi

Description
zazi

Author: zazi

Description
zazi

Author: zazi

Description
zazi

પ્રણય

જ્યારે પ્રણયની જગમાં શરુઆત થઈ હશે-આદિલTake a look at all cards...

Author: zazi

Description
zazi.com

Author: zazi

Description
zazi.com

Author: zazi

Description
zazi.com

Author: zazi

Description
zazi.com

Author: zazi

Description
zazi.com

Author: zazi

Description
zazi.com

Author: zazi

Description
zazi.com

મજાક મસ્તી

હળવી રમૂજTake a look at all cards...

Author: zazi

Description
zazi

કેમ છો?

કેમ છો?Take a look at all cards...

Author: zazi

Description
zazi.com

Author: zazi

Description
zazi.com

Author: zazi

Description
zazi.com

Author: zazi

Description
zazi.com

Author: zazi

Description
zazi.com

Author: zazi

Description
zazi.com

Author: zazi

Description
zazi.com

Author: zazi

Description
zazi.com

Author: zazi

Description
zazi.com

Author: zazi

Description
zazi.com

Author: zazi

Description
zazi.com

જન્મ દિવસ

જન્મ દિવસTake a look at all cards...

Author: zazi

Description
zazi

Author: zazi

Description
zazi

Author: zazi

Description
zazi

જન્મ

ક્લબલાટ,કિલકલાટTake a look at all cards...

Author: zazi

Description
zazi.com

Author: zazi

Description
zazi.com

Author: zazi

Description
zazi.com

Author: zazi

Description
zazi.com

Author: zazi

Description
zazi.com

Author: zazi

Description
zazi.com

વંદે માતરમ

દેશ ભક્તિTake a look at all cards...

Author: zazi

Description
zazi.com

Author: zazi

Description
zazi.com

Author: zazi

Description
zazi.com

Author: zazi

Description
zazi.com

Author: zazi

Description
zazi.com

Author: zazi

Description
zazi.com

Author: zazi

Description
zazi.com

Author: zazi

Description
zazi.com

Author: zazi

Description
zazi.com

Author: zazi

Description
zazi.com

Author: zazi

Description
zazi.com

Author: zazi

Description
zazi.com

Author: zazi

Description
zazi.com

Author: zazi

Description
zazi.com

Author: zazi

Description
zazi.com

Author: zazi

Description
zazi.com

Author: zazi

Description
zazi.com

Author: zazi

Description
zazi.com

જ્ઞાન

સુવાક્ય, શબ્દબોધTake a look at all cards...

Author: zazi

Description
zazi.com

Author: zazi

Description
zazi.com

Author: zazi

Description
zazi.com

Author: zazi

Description
zazi.com

Author: zazi

Description
zazi.com

Author: zazi

Description
zazi.com

Author: zazi

Description
zazi.com

Author: zazi

Description
zazi.com

Author: zazi

Description
zazi.com

Author: zazi

Description
zazi.com

Author: zazi

Description
zazi.com

Author: zazi

Description
zazi.com

Author: zazi

Description
zazi.com

Author: zazi

Description
zazi.com

ગુજરાતી ચિત્રપટ

ઓ ઓ હો હો હોTake a look at all cards...

Author: zazi

Description
zazi.com

Author: zazi

Description
zazi.com

Author: zazi

Description
zazi.com

Author: zazi

Description
zazi.com

Author: zazi

Description
zazi.com

Author: zazi

Description
zazi.com

Author: zazi

Description
zazi.com

દિવાળી

દિવાળી, નવા વષૅની શુભકામમનાTake a look at all cards...
Zazi.com © 2009 . All right reserved